نایلون

سیم نایلونی
استاندارد : ISIRI(607) 42, IEC 227
ولتاژ اسمی : ۳۰۰/۳۰۰ v
ساختمان : هادی از جنس مس تابیده شده با قابلیت انعطاف پذیری
عایق : از جنس PVC
موارد مصرف: برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی مکی وجود دارد.
استفاده در دمای بالا مجاز نمی باشد.

Flat Non sheathed Cord Cables
Standard: ISIRI(607)42, IEC 227
Rated Voltage : 300/300 v
Struction :2 Conductors very
Fine Annealed cooper wire
Insulation : PVC Insulation
Application:For connecting portable
Appliances Application for heating appliances in not permissible