کابل قدرت NYY با عایق و روکش PVC و ولتاژ نامی ۰٫۶/۱KV

مشخصات فنی

کابل قدرت مطابق استاندارد IEC 60502-1 , DIN VDE 0271 , ISIRI 3569

– دامنه حرارتی:

در حالت خم شو C°-۵ تا C°+۵۰

در نصب ثابت C°-۳۰ تا C°+۷۰

– ولتاژ نامی: U0/U=0.6/1 KV

– تست ولتاژ: ۴KV a.c. 50Hz

کاربرد

کابل‌های قدرت جهت تغذیه انرژی در زیر خاک، در آب، داخل کانال، نیروگاه‌ها، صنعت و همچنین جهت شبکه توزیع و مشترکین در جایی که فشار مکانیکی زیاد نباشد کاربرد دارد.

روکش  PVC/ST2 90°C

عایق PVC/A

Cu / PVC / PVC

هادی مس کلاس ۱ یا ۲

تک رشته ایی
وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°۳۰

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

۱۱۲ ۴۷ ۴٫۶۱ ۷٫۴ ۱٫۴ ۱٫۰ ۴*۱
۱۳۶ ۵۹ ۳٫۰۸ ۸٫۰ ۱٫۴ ۱٫۰ ۶*۱
۱۸۰ ۸۱ ۱٫۸۳ ۸٫۹ ۱٫۴ ۱٫۰ ۱۰*۱
۲۳۵ ۱۰۷ ۱٫۱۵ ۱۰٫۰ ۱٫۴ ۱٫۰ ۱۶*۱
۳۶۵ ۱۴۴ ۰٫۷۲۷ ۱۱٫۷ ۱٫۴ ۱٫۲ ۲۵*۱
۴۶۸ ۱۷۶ ۰٫۵۲۴ ۱۲٫۸ ۱٫۴ ۱٫۲ ۳۵*۱
۶۱۶ ۲۱۴ ۰٫۳۸۷ ۱۴٫۰ ۱٫۴ ۱٫۴ ۵۰*۱
۸۱۴ ۲۷۰ ۰٫۲۶۸ ۱۶٫۰ ۱٫۴ ۱٫۴ ۷۰*۱
۱۱۲۰ ۳۳۴ ۰٫۱۹۳ ۱۸٫۲ ۱٫۵ ۱٫۶ ۹۵*۱
۱۳۷۲ ۳۸۹ ۰٫۱۵۳ ۲۰٫۲ ۱٫۶ ۱٫۶ ۱۲۰*۱
۱۶۶۰ ۴۴۶ ۰٫۱۲۴ ۲۲٫۰ ۱٫۶ ۱٫۸ ۱۵۰*۱
۲۰۶۵ ۵۱۶ ۰٫۰۹۹۱ ۲۴٫۵ ۱٫۷ ۲٫۰ ۱۸۵*۱
۲۶۴۲ ۶۱۸ ۰٫۰۷۵۴ ۲۷٫۵ ۱٫۸ ۲٫۲ ۲۴۰*۱
۳۲۲۰ ۷۱۷ ۰٫۰۶۰۱ ۳۰٫۰ ۱٫۹ ۲٫۴ ۳۰۰*۱
۴۱۷۰ ۸۴۳ ۰٫۰۴۷۰ ۳۳٫۵ ۲٫۰ ۲٫۶ ۴۰۰*۱
۵۱۹۰ ۹۹۴ ۰٫۰۳۶۶ ۳۷٫۲ ۲٫۱ ۲٫۸ ۵۰۰*۱
۶۶۵۰ ۱۱۸۰ ۰٫۰۲۸۳ ۴۳٫۰ ۲٫۳ ۲٫۸ ۶۳۰*۱
دو رشته ایی
وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°۳۰

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

۱۸۵ ۱۹٫۵ ۱۲٫۱۰ ۱۱٫۶ ۱٫۸ ۰٫۸ ۱٫۵*۲
۲۲۵ ۲۵ ۷٫۴۱ ۱۲٫۵ ۱٫۸ ۰٫۸ ۲٫۵*۲
۳۰۰ ۳۴ ۴٫۶۱ ۱۴٫۲ ۱٫۸ ۱٫۰ ۴*۲
۳۷۰ ۴۳ ۳٫۰۸ ۱۵٫۲ ۱٫۸ ۱٫۰ ۶*۲
۴۹۵ ۵۹ ۱٫۸۳ ۱۶٫۹ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱۰*۲
۷۰۵ ۷۹ ۱٫۱۵ ۱۹٫۸ ۱٫۸ ۱٫۰ ۱۶*۲
۹۶۰ ۱۰۶ ۰٫۷۲۷ ۲۳٫۰ ۱٫۸ ۱٫۲ ۲۵*۲
سه رشته ایی
وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°۳۰

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

۲۰۷ ۱۹٫۵ ۱۲٫۱۰ ۱۲٫۰ ۱٫۸ ۰٫۸ ۳*۱٫۵re
۲۵۵ ۲۵ ۷٫۴۱ ۱۲٫۹ ۱٫۸ ۰٫۸ ۳*۲٫۵re
۳۵۰ ۳۴ ۴٫۶۱ ۱۴٫۸ ۱٫۸ ۱٫۰ ۳*۴re
۴۳۰ ۴۳ ۳٫۰۸ ۱۵٫۸ ۱٫۸ ۱٫۰ ۳*۶re
۶۳۵ ۵۹ ۱٫۸۳ ۱۸٫۶ ۱٫۸ ۱٫۰ ۳*۱۰rm
۸۷۰ ۷۹ ۱٫۱۵۰ ۲۰٫۹ ۱٫۸ ۱٫۰ ۳*۱۶rm
۱۳۱۰ ۱۰۶ ۰٫۷۲۷ ۲۴٫۶ ۱٫۸ ۱٫۲ ۳*۲۵rm
۱۵۲۳ ۱۲۹ ۰٫۵۲۴ ۲۶٫۳ ۱٫۸ ۱٫۲ ۳*۳۵rm
۱۸۶۰ ۱۵۷ ۰٫۳۸۷ ۲۴٫۵ ۱٫۸ ۱٫۴ ۳*۵۰sm
۲۴۳۵ ۱۹۹ ۰٫۲۶۸ ۲۸٫۰ ۱٫۸ ۱٫۴ ۳*۷۰sm
۳۲۹۰ ۲۴۶ ۰٫۱۹۳ ۳۲٫۰ ۱٫۹ ۱٫۶ ۳*۹۵sm
۴۱۱۵ ۲۸۵ ۰٫۱۵۳ ۳۴٫۵ ۲٫۰ ۱٫۶ ۳*۱۲۰sm
۴۹۳۰ ۳۲۶ ۰٫۱۲۴ ۳۸٫۰ ۲٫۱ ۱٫۸ ۳*۱۵۰sm
۶۴۸۰ ۳۷۴ ۰٫۰۹۹۱ ۴۲٫۰ ۲٫۲ ۲٫۰ ۳*۱۸۵sm
۸۲۷۰ ۴۴۵ ۰٫۰۷۵۴ ۴۷٫۰ ۲٫۴ ۲٫۲ ۳*۲۴۰sm
۱۰۲۰۰ ۵۱۱ ۰٫۰۶۰۱ ۵۶٫۰ ۲٫۷ ۲٫۴ ۳*۳۰۰sm
سه و نیم رشته ایی
وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°۳۰

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

۱۵۲۵ ۱۰۶ ۰٫۷۲۷/۱٫۱۵ ۲۶٫۵ ۱٫۸ ۱٫۲/۱ ۳*۲۵/۱۶
۱۷۴۰ ۱۲۹ ۰٫۵۲۴/۱٫۱۵ ۲۸٫۵ ۱٫۹ ۱٫۲/۱ ۳*۳۵/۱۶
۲۳۶۰ ۱۵ ۰٫۳۸۷/۰٫۷۲۷ ۲۸٫۵ ۱٫۸ ۱٫۴/۱٫۲ ۳*۵۰/۲۵
۲۸۷۰ ۱۹۹ ۰٫۲۶۸/۰٫۵۲۴ ۳۱٫۰ ۱٫۹ ۱٫۴/۱٫۲ ۳*۷۰/۳۵
۳۸۵۵ ۲۴۶ ۰٫۱۹۳/۰٫۳۸۷ ۳۶٫۰ ۲٫۱ ۱٫۶/۱٫۴ ۳*۹۵/۵۰
۴۷۹۲ ۲۸۵ ۰٫۱۵۳/۰٫۲۶۸ ۳۹٫۰ ۲٫۱ ۱٫۶/۱٫۴ ۳*۱۲۰/۷۰
۵۸۲۵ ۳۲۶ ۰٫۱۲۴/۰٫۲۶۸ ۴۳٫۲ ۲٫۳ ۱٫۸/۱٫۴ ۳*۱۵۰/۷۰
۷۶۳۰ ۳۷۴ ۰٫۰۹۹۱/۰٫۱۹۳ ۴۷٫۰ ۲٫۴ ۲/۱٫۶ ۳*۱۸۵/۹۵
۹۸۳۰ ۴۴۵ ۰٫۰۷۵۴/۰٫۱۵۳ ۵۴٫۰ ۲٫۶ ۲٫۲/۱٫۶ ۳*۲۴۰/۱۲۰
۱۱۴۶۰ ۵۱۱ ۰٫۰۶۰۱/۰٫۱۲۴ ۶۱٫۰ ۲٫۸ ۲٫۴/۱٫۸ ۳*۳۰۰/۱۵۰
چهار رشته ایی
وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°۳۰

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

۲۳۹ ۱۹٫۵ ۱۲٫۱ ۱۲٫۸ ۱٫۸ ۰٫۸ ۴*۱٫۵re
۳۰۰ ۲۵ ۷٫۴۱ ۱۳٫۸ ۱٫۸ ۰٫۸ ۴*۲٫۵re
۴۱۲ ۳۴ ۴٫۶۱ ۱۵٫۹ ۱٫۸ ۱٫۰ ۴*۴re
۵۲۰ ۴۳ ۳٫۰۸ ۱۷٫۱ ۱٫۸ ۱٫۰ ۴*۶re
۷۷۲ ۵۹ ۱٫۸۳ ۲۰٫۲ ۱٫۸ ۱٫۰ ۴*۱۰rm
۱۰۶۸ ۷۹ ۱٫۱۵ ۲۲٫۷ ۱٫۸ ۱٫۰ ۴*۱۶rm
۱۶۵۰ ۱۰۶ ۰٫۷۲۷ ۲۶٫۹ ۱٫۸ ۱٫۲ ۴*۲۵rm
۱۹۱۰ ۱۲۹ ۰٫۵۲۴ ۲۹٫۰ ۱٫۹ ۱٫۲ ۴*۳۵rm
۲۳۴۰ ۱۵۷ ۰٫۳۸۷ ۲۹٫۰ ۱٫۸ ۱٫۴ ۴*۵۰sm
۳۰۹۰ ۱۹۹ ۰٫۲۶۸ ۳۳٫۰ ۲٫۰ ۱٫۴ ۴*۷۰sm
۴۲۶۰ ۲۴۶ ۰٫۱۹۳ ۳۸٫۰ ۲٫۱ ۱٫۶ ۴*۹۵sm
۵۳۱۵ ۲۸۵ ۰٫۱۵۳ ۴۱٫۰ ۲٫۲ ۱٫۶ ۴*۱۲۰sm
۶۳۹۵ ۳۲۶ ۰٫۱۲۴ ۴۶٫۰ ۲٫۳ ۱٫۸ ۴*۱۵۰sm
۸۴۸۳ ۳۷۴ ۰٫۰۹۹۱ ۵۰٫۰ ۲٫۵ ۲٫۰ ۴*۱۸۵sm
۱۱۰۲۰ ۴۴۵ ۰٫۰۷۵۴ ۵۶٫۵ ۲٫۷ ۲٫۲ ۴*۲۴۰sm
پنج رشته ایی
وزن تقریبی

kg/km

جریان مجاز در هوای C°۳۰

(A)

حداکثر مقاومت هادی در C°۲۰

(Ω/KM)

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

تعداد رشته x سطح مقطع نامی

mm2

۲۷۲ ۱۴٫۶ ۱۲٫۱ ۱۳٫۷ ۱٫۸ ۰٫۸  ۵*۱٫۵
۳۵۰ ۱۸٫۵ ۷٫۴۱ ۱۴٫۸ ۱٫۸ ۰٫۸ ۵*۲٫۵
۴۹۰ ۲۵٫۵ ۴٫۶۱ ۱۷٫۱ ۱٫۸ ۱٫۰ ۵*۴
۶۰۸ ۳۲٫۰ ۳٫۰۸ ۱۸٫۵ ۱٫۸ ۱٫۰ ۵*۶
۹۱۵ ۴۴٫۰ ۱٫۸۳ ۲۲٫۰ ۱٫۸ ۱٫۰ ۵*۱۰
۱۲۸۰ ۵۹٫۰ ۱٫۱۵ ۲۲٫۸ ۱٫۸ ۱٫۰ ۵*۱۶
۱۹۵۰ ۷۹٫۰ ۰٫۷۲۷ ۲۹٫۶ ۱٫۹ ۱٫۲ ۵*۲۵
۲۳۹۰ ۹۷٫۰ ۰٫۵۲۴ ۳۲٫۵ ۲٫۰ ۱٫۲ ۵*۳۵
۳۴۸۰ ۱۱۸٫۰ ۰٫۳۸۷ ۳۸٫۰ ۲٫۱ ۱٫۴ ۵*۵۰