کابل مفتولی
استاندار: ISIRI(607) 10
ولتاژ اسمی : ۳۰۰/۵۰۰ V
عایق : از جنس PVC
غلاف : از جنس PVC

Un Flexible cables
Standard : ISIRI(607) 10
Rated Voltage : 300/500 V
Insulation: PVC Insulation
Sheath :PVC