جدول محاسبات کابل با مسافت

آلومینیوم           مس

 

۵۰۰ ۴۵۰ ۴۰۰ ۳۵۰ ۳۰۰ ۲۵۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۵۰ ۱۰ M

mm2

M

mm2

.    . . .    .    . .    ۵   ۷   ۱۵  ۲۷     ۲٫۵     ۱٫۵
.    . . .    . .   ۶   ۸   ۱۲  ۲۵  ۳۶    ۴     ۲۵
.    . . .  ۶  ۸   ۱۰  ۱۳  ۲۰  ۴۰  ۴۶    ۶      ۴
  ۶  ۶۵   ۷   ۸  ۱۵  ۱۲   ۱۵  ۲۰  ۳۰  ۵۸  ۵۸     ۱۵      ۶
  ۱۵  ۱۱ ۱۲  ۱۴  ۱۶  ۲۰  ۲۵ ۳۳  ۵۰  ۷۷  ۷۷     ۱۶     ۱۰
  ۱۶  ۱۷  ۲۰  ۲۲  ۲۶  ۳۲  ۴۰ ۶۳  ۸۰  ۱۰۰  ۱۰۰    ۲۵     ۱۶
 ۲۵ ۲۷ ۳۱ ۳۵ ۴۱ ۵۰  ۶۲ ۸۳ ۱۲۵  ۱۳۰ ۱۳۰     ۵۰        ۲۵
 ۳۴  ۳۸ ۴۳ ۴۹ ۵۷  ۶۹ ۸۶ ۱۱۵ ۱۵۵ ۱۵۵ ۱۵۵        ۷۰     ۳۵
 ۴۶  ۵۲ ۵۸ ۶۶ ۷۸  ۹۱ ۱۱۷ ۱۵۶ ۱۸۵ ۱۸۵ ۱۸۵    ۹۵     ۵۰
 ۶۶ ۷۴ ۸۳ ۹۵ ۱۱۱  ۱۳۳ ۱۶۶ ۲۲۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۳۰    ۱۲۰      ۷۰
 ۹۰ ۱۰۰ ۱۱۲ ۱۲۹ ۱۵۰ ۱۸۰ ۲۲۵ ۲۷۵ ۲۷۵ ۲۷۵ ۲۷۵ ۱۵۰     ۹۵
۱۱۱  ۱۲۳ ۱۳۹ ۱۵۹ ۱۸۵ ۲۲۲ ۲۷۸ ۳۱۵ ۳۱۵ ۳۱۵ ۳۱۵ ۱۱۵       ۱۲۰
۱۳۲ ۱۴۷ ۱۶۵ ۱۴۹ ۲۲۰ ۲۶۴ ۳۳۵ ۳۵۵ ۳۵۵ ۳۵۵ ۳۵۵      ۲۴۰    ۱۵۰
۱۵۷ ۱۷۴ ۱۹۶ ۲۲۴ ۲۶۷ ۳۱۴ ۳۹۳ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰   ۳۰۰    ۱۸۵
۱۷۴ ۱۹۴ ۲۱۸ ۲۴۹ ۲۹۱ ۳۴۹ ۴۳۷ ۴۶۵ ۴۶۵ ۴۶۵ ۴۶۵ ۴۰۰    ۲۴۰
۱۹۸ ۲۲۰ ۲۴۳ ۲۸۳ ۳۳۱ ۳۹۷ ۴۹۶ ۵۵۰ ۵۵۰ ۵۵۰ ۵۵۰ ۵۰۰ ۳۰۰
۲۲۴ ۲۴۸ ۲۷۹ ۳۱۹ ۳۷۳ ۴۴۷ ۵۵۹ ۷۴۵ ۷۴۵ ۷۴۵ ۷۴۵ ۶۰۰    ۴۰۰

 

مثال : کابل با سطح مقطع ۱۲۰ میلیمتر مربع یا کابل آلومینیومی با سطع مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع در فاصله ۲۵۰ متر ، قادر به تحمل ۲۲۲ آمپر می باشد .