کارخانه تولیدی سیم و کابل ثمین

سیم و کابل

کابل های خاص

شرکت سیم و کابل ثمین با توجه به نیاز مشتری در صورت ارائه مشخصات فنی و یا نمونه و یا استاندارد مربوطه ،امکان بررسی تولید محصول و ارائه خدمات به مشتریان را دارد

کابل و سیم

استاندارد جهانی

پیاده سازی استانداردهای مدیریت کیفیت منطبق با استاندارد ایران. در انتخاب یک کابل مناسب رعایت استانداردهای مربوطه، مقررات ویژه سازمانهای بازرسی باید رعایت گردند.

سیم و کابل

کیفیت برتر

کنترل مداوم کیفیت محصولات ما توسط واحد کنترل کیفیت با توجه به روالی استاندارد جهت اطمینان از انطباق محصولات تولیدی با نیاز مشتری و استاندارد

Design by SGR | copyright ©2018